Byd på over 1847 katalognumre / Server tiden er:

Auktionsbetingelser

DAMONLINES KØBSVILKÅR

Disse vilkår gælder for køb af varer og tjenesteydelser på www.damonline.dk, der ejers af D.A.M. A/S (herefter: "vi"/"os"/"vores), Skalmstrupvej 3 A, 7850 Stoholm, CVR 26748429.

1. OPRETTELSE SOM KUNDE

For at få adgang til at afgive bud og købe varer og tjenesteydelser hos os, skal du oprette en kundekontoen. Kundekonto-en kan enten være en privatkonto eller en firmakonto. Kundekontoen må alene oprettes og benyttes af fysiske og juridiske personer, som kan indgå juridiske bindende aftaler, herunder personer over 18 år.

2. VORES ROLLE I HANDLEN

Ejendomsretten til varer og tjenesteydelser, der sættes til salg hos os tilhører sælger. Det er derfor også sælger du hand-ler med, når du byder på en auktion. Vores rolle er at formidle handlen som beskrevet i disse vilkår, hvilket blandt andet betyder, at vi ikke indestår for mangler ved varen eller tjenesteydelsen.

3. PRIS OG VAREBESKRIVELSE

Varebeskrivelse og prisangivelse foretages af sælger. Varer og tjenesteydelser har en startpris på 0,- kr., og du vil altid kunne se den aktuelle pris under auktionsoplysningerne for den enkelte auktion.

På enkelte varer/tjenesteydelser kan der være fastsat en mindstepris. Dette vil fremgå af det enkelte katalognummer.

Hvis der anføres, at der er tale om nyproducerede varer/tjenesteydelser indestår sælger for, at dette er korrekt. Hvis der som led i varebeskrivelsen angives en anslået værdi, skal angivelsen være nøjagtig og svare til den formodede handels-værdi/det forventede hammerslag.

Vi indestår ikke for og kontrollerer ikke, at sælgers udsagn om varen/tjenesteydelsen er korrekt eller fyldestgørende, her-under i forhold til oplysning om pris, mængde, værdi, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet.

4. BUDGIVNING OG AFTALEINDGÅELSE

Du hæfter for alle bud, der er afgivet gennem din kundekonto. Alt sælges til højeste bud. Straks efter at du har afgivet bud, vil du modtage en e-mail om, at dit bud er registreret hos os. Budgivning sker anonymt, men dit kundenummer vil være synligt for os, når du har afgivet et bud. Hvis dit bud ender med at blive det vindende bud (hammerslagsprisen), sender vi dig en hammerslagsmail, hvorefter aftalen anses for indgået. Læs mere om budgivning i vores Bydevejledning.

Vi er berettiget til at afvise dit bud, eller et bud afgivet af en anden på dine vegne, hvis du er i misligholdelse med dine betalingsforpligtelser over for os

5. KØBERSALÆR

Til hammerslagsprisen lægges et købersalær på 15 % af budsummen (dog min. 50,- kr. pr. katalognummer). Momsafregningen, jf. punkt 7, sker på grundlag af budsum + købersalær.

Priseksempel: ved bud på 1.000 kr. + 15% salær = 1.150 kr. + 25% moms = 1.437,50 kr.

6. FØLGERETSVEDERLAG (KUNSTNERAFGIFT)

Efter gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves følgeretsvederlag for videresalg af værker af nyere danske og visse udenlandske kunstnere, som enten er nulevende eller ikke har været døde i mere end 70 år. Dette inkluderer brugskunst. Følgeretsvederlaget opkræves af os på vegne af kunsternes organisation Copydan. Varer underlagt følgeretsvederlag er markeret med "(CD)" under auktionsoplysningerne.

Ophavsretslovens regler om følgeretsvederlag finder alene anvendelse på videresalg, og ikke på førstegangssalg.

Et beløb svarende til følgeretsvederlaget tillægges hammerslagsprisen inklusiv salær, når beløbet overstiger 300 euro (2.232,- kr. i henhold til 2015-kurs)

Følgeretsvederlaget udgør:

  • • 5 % af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl. moms), der udgør indtil 50.000 euro.
  • • 3 % af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl. moms), der ligger mellem 50.000 euro og 200.000 euro.
  • • 1 % af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl. moms), der ligger mellem 200.000 euro og 350.000 euro.
  • • 0,5 % af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl. moms), der ligger mellem 350.000 euro og 500.000 euro.
  • • 0,25 % af den del af hammerslagsprisen og salæret (ekskl. moms), der ligger over 500.000 euro.

Følgeretsvederlaget kan ikke overstige 12.500 euro for det enkelte kunstværk.

7. MOMS

Vi vil altid opkræve moms i forbindelse med salg. Hvis du kan dokumentere, at betingelserne for momsfrit salg er opfyldt, kan vi udstede kreditnota og ny faktura uden moms, hvorefter vi sender den opkrævede moms retur til dig.

Der kommer skærpede krav til dokumentation for, at sælger er berettiget til momsfritagelse i forbindelse med afhentningskøb, hvor en udenlandsk køber afhenter varer hos en dansk sælger.

Ved salg til et andet EU-land/øvrige udland skal vi opkræve moms. Momsen kan refunderes ved dokumentation for, at varen er ført ud af landet. Hvis køber selv afhenter varerne, skal køber give en erklæring til os om:

  1. at varen er sendt eller transporteret fra Danmark,
  2. varens bestemmelsessted,
  3. transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel,
  4. at varen er modtaget på leveringsadressen.

Stramningerne gælder også, hvor en tredjemand forestår transporten til køber. Sidste punkt betyder, at erklæringen først kan afgives, når varen er modtaget på bestemmelsesstedet.

8. BETALING

Betaling af købte varer/tjenesteydelser skal ske senest 3 dage efter hammerslag. Betaling skal som udgangspunkt ske ved bankoverførsel. Sker levering af varen på vores adresse, kan betaling ske med Dankort eller Visakort.

Du kan finde vores bankoplysninger her.

Hvis købesummen inkl. omkostninger ikke betales rettidigt, pålægges du et rykkergebyr på kr. 100,- og din konto bliver lukket for køb og salg. Endvidere er vi berettiget til at annullere købet, og sælge det købte på en ny auktion hos os eller på anden vis. Ethvert tab i forbindelse med omsalg vil blive opkrævet hos dig. /

Hvis købesummen er betalt, men varen ikke afhentet rettidigt, er vi berettiget til, efter 8 dage og fremsendelse af rykker, at sætte varen på auktion igen i dit navn og for din regning. Du hæfter for påløbne opbevaringsomkostninger samt for et-hvert tab, der måtte opstå som følge af misligholdelsen, hvorimod du ikke har adgang til eventuelt overskud. Vi er til en-hver tid berettiget til at modregne tab eller andet tilgodehavende i nettoprovenuet fra salg af andre effekter tilhørende dig.

9. LEVERING

Købte varer skal afhentes på den adresse, der står angivet under auktionsoplysningerne for det enkelte auktion. Der skal ved afhentning forevises dokumentation for, at varen er betalt. Du får først ejendomsret over varen/tjenesteydelsen, når købesummen, herunder købersalær og eventuelt moms og følgeretsvederlag, er betalt.

Afhentning og transport sker for din regning. Ved afhentning på vores adresse / hos sælger, står du selv for evt. afmontering og/eller nedtagning efter vores / sælgers anvisning.

Varerne skal være afhentet inden udløbet af det udleveringstidspunkt, der fremgår af den enkelte auktion. Hvis varerne ikke er afhentet inden udløbet af udleveringstidspunktet, opkræves du kr. 100,- per uge per katalognummer. Vi forbeholder os endvidere retten til at opkræve betaling af opbevaringsomkostninger, samt at bortskaffe eller sælge varerne for din regning. Dette gælder uanset om du har betalt for varerne.

10. AFBRYDELSE AF EN AUKTION OG TEKNISKE FORBEHOLD

Er auktionen i gang og katalognummeret vist på internettet, kan varen/tjenesteydelsen ikke trækkes tilbage fra auktionen. Vi forbeholder os dog ret til at tage en vare/tjenesteydelse af auktionen, forlænge auktionen, eller lade den gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt, f.eks. pga. mistanke om misbrug (herunder at du ikke har rettighederne over varen/tjenesteydelsen), fejl, tekniske forhold eller andet. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art, heller ikke selv om det skyldes vores computere eller tekniske forhold hos os.

11. MANGLER OG REKLAMATION

Vi er alene formidlere af aftalen mellem sælger og dig. Vi påtager os derfor intet ansvar for mangler m.v. for de varer/tjenesteydelser, som du køber ved brug af vores platform. Eventuelle reklamationer og krav skal rettes direkte mod sælger.

Hvis ikke du har de nødvendige oplysninger om sælger, kan disse oplyses af os.

Handler du som forbruger, er du bl.a. omfattet af købelovens ufravigelige regler om bl.a. mangler og reklamation.

12. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde os skadesløse for alle former for reklamationer eller retslige krav fremsat af eller som følge af en tredjeparts (herunder sælgers) krav i forbindelse med dit brud på disse vilkår eller i forbindelse med dit brug af vores tjenester.

13. BETALING AF SALDODIFFERENCER

Behov for betaling af saldodifferencer kan opstå som følge af valutakursændringer. Det kan ske hvis den valuta, som transaktionen gennemføres i er forskellig fra den kurs, som vi fakturerer i. Vi har på vores website angivet krydskursen mellem DKK og euro.

Vi kan justere kurserne efter behov. Den gældende kurs er kursen på faktureringsdagen.

14. DINE OPLYSNINGER

"Dine oplysninger" defineres som de oplysninger, du giver os og andre brugere under kontooprettelsen og brug af vores tjenester. Det er vigtigt og dit eget ansvar at sikre, at vi har opdaterede oplysninger om dig, herunder korrekt e-mail, tele-fonnummer og kontooplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af dine oplysningers korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi vil ikke videregive oplysninger om brugeres identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner.

15. LUKNING OG GENÅBNING AF KONTO

Du kan selv lukke din konto ved at klikke "Luk kontoen" fra "Min konto" på websitet. Du kan ikke lukke kontoen så længe du er højestbydende på en Damonline-auktion eller fysisk auktion. Hvis du lukker din konto har dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner. Hvis du ikke benytter din konto i en periode på 3 år, vil den blive lukket af os.

Hvis du bruger eller forsøger at bruge vores tjenesterne til andet end køb, salg og markedsføring samt redigering af din konto, herunder hacking, forsøg på at ændre eller blokere oplysninger eller påvirke vore tjenesters funktionsduelighed, vil din konto blive lukket og du vil blive holdt ansvarlig efter gældende dansk lovgivning. Vi alene beslutter hvorvidt en konto eller tjeneste skal lukkes, og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på disse vilkår, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke forpligtet til at oplyse den specifikke årsag hertil.

Vi afgør, hvorvidt en allerede lukket konto kan genåbnes. Hvis genåbning tillades, sker det mod betaling af kr. 1.000,- i administrationsgebyr.

16. ÆNDRING AF DISSE VILKÅR

Vi kan til enhver tid ændre disse købsvilkår. Du vil få besked om ændringer ved førstkommende log-in, hvor du vil blive bedt om at acceptere ændringerne, før du fortsætter.

17. KONTAKT

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på e-mail: post@damonline.dk, brev til Damonline, Skalmstrupvej 3 A, 7850 Stoholm eller telefon +45 9754 2412.

18. LOVVALG OG TVISTER

Enhver tvist der måtte opstå mellem dig og os skal afgøres efter dansk ret og skal anlægges ved Retten i Viborg. I sager om forbrugeraftaler gælder retsplejelovens værnetingsregler.

19. FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE

Hvis du er forbruger, har du ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Eftersom vi ale-ne er formidlere af aftalen mellem dig og sælger, er det alene sælger du kan/skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at fortryde.

Fortrydelsesfristen løber tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten og oplysninger om, hvor du skal henvende dig for at udøve fortrydelsesretten. Når du opretter dig som kunde samt ved budgivning og ved hammerslag oplyses du derfor om din fortrydelsesret.

Ved køb af varer udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse.

Ved køb af tjenesteydelser udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog, når tjenesteydelsen inden dette tidspunkt - med dit udtrykkelige samtykke - er fuldt udført. Hvis tjenesteydelsen endnu ikke er fuldt udført, kan du blive pålagt at betale for den udførte del af tjenesteydelsen.

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele sælger i en utvetydig erklæring (fx brev eller e-mail), at du har besluttet at fortryde købet. Hvis ikke du har de nødvendige oplysninger om sælger, kan de oplyses af os. Du kan også benytte den standardfortrydelsesretsformular, som vi sender til dig i hammerslagsmailen, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelses-retten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du skal selv aftale med sælger hvordan returnering af varen skal foregå. Medmindre du aftaler andet med sælger, skal du tilbagelevere varen seneste 14 dage efter du har givet sælger meddelelse om, at du ønsker at fortryde. Medmindre andet aftales, skal du bære de omkostninger, der er forbundet med returneringen.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal sælger refundere alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leve-ringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde den pågældende aftale. Sælger står også for tilbagebetaling af et beløb svarende til køber-salæret. Sælger kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil sælger har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt doku-mentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på.

Reglerne om fortrydelsesret gælder ikke for varer/tjenesteydelser, der er købt af et konkursbo eller som hittegods, hvilket fremgår af auktionsbeskrivelsen.

19.1 MISBRUG AF FORTRYDELSESRETTEN

Vi tilgodeser, at alle auktioner afvikles etisk korrekt, og at man som køber gennem os kan afgive bud i tillid til, at de andre bud, der afgives på en auktion, er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte kundeforholdet med kunder, der gentagne gange benytter fortrydelsesretten på en sådan måde, at der opstår et mønster, der tyder på, at der ikke har været reel intention om at stå ved de afgivne bud.

På baggrund af de oplysninger vi modtager, herunder særligt fra andre brugere af vores tjenester, vurderer vi, om en kundes budgivningsmønster er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne målsætning. Hvis vi konstaterer adfærd, der udgør misbrug af fortrydelsesretten, fremsendes en advarsel om, at hvis dette gentages, kan vi vælge at afslutte kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos os, jf. punkt 15.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nye spændende
auktioner direkte i din indbakke!

SVG Ajax Loader Arbejder vent venligst
 
Opdaterer når du flytter musen eller trykker på ja
Ja